Verhuizing Erasmuspad definitief!

Op vrijdag 15 juli hebben de gemeente Rotterdam en het bestuur van Steeds Hooger de samenwerkingsovereenkomst getekend. In deze overeenkomst zijn de voorwaarden vastgesteld waaronder de afwikkeling van het complex Kanaalweg plaatsvind en het nieuwe complex aan het Erasmuspad bespeeld gaat worden. 

Voorafgaand aan de ondertekening zijn de leden van Steeds Hooger op de bijzondere algemene ledenvergadering van 14 juli jl. unaniem akkoord gegaan met de voorwaarden zoals die in de overeenkomst zijn vastgesteld. De gezamenlijke ambities zijn groot en passend bij de doelstelling van zowel de gemeente Rotterdam als Steeds Hooger. De huidige opstallen worden op de bestaande locatie volledig ver-nieuw-bouwd, moet het complex Erasmuspad het eerste volledig duurzame sportpark in Rotterdam worden en is er een ambtelijk advies aan de wethouder afgegeven om niet 2 maar 3 kunstgrasvelden aan te leggen.

In algemene zin hebben betrokkenen – Sportbedrijf en gemeente Rotterdam – aangegeven positief te zijn over het “meedenken” vanuit Steeds Hooger. Het door Steeds Hooger aangeleverde globale conceptplan wordt als dermate realistisch – “de wensen zijn in redelijkheid” – beoordeeld dat dit plan de basis vormt voor toekomstig Programma van Wensen – Programma van Eisen. De redelijkheid van het Programma van Eisen is leidend gesteld ten opzichte van de kosten/budget. Het Sportbedrijf Rotterdam beleeft wellicht een mooie primeur en is de gemeente Rotterdam voornemens de opdracht aan het Sportbedrijf Rotterdam te gunnen. Onderzocht wordt of dit juridisch mogelijk is. Een ontwikkeling waar het bestuur van Steeds Hooger op heeft aangedrongen en zeer positief over is.

In de behandeling van de overeenkomst heeft de ledenvergadering haar zorgen geuit over de gebrekkige parkeervoorzieningen. De leden hebben daarom bij het bestuur van Steeds Hooger erop aangedrongen om toe te zien op het verbeteren van de parkeervoorzieningen. Hier zijn door het bestuur van Steeds Hooger enkele voorstellen aan het Stadsbestuur voor gedaan. Met medewerking van de gemeenteraadsleden Erik Verweij – VVD – en Vanessa Bruin – Leefbaar Rotterdam – is deze problematiek inmiddels onder de aandacht gebracht van verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans om zo te komen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Met ingang van 1 augustus 2022 gaat het nieuwe complex aan het Erasmuspad door Steeds Hooger worden bespeeld. Een nieuw hoofdstuk in onze 115 jarige geschiedenis en gaan we een nieuw stadsdeel aan ons rijke verleden toevoegen. Met man en macht is het Sportbedrijf Rotterdam bezig om voor een “zachte landing” zorg te dragen en wordt er een enorme gemeentelijke investering gedaan om alles voor elkaar te krijgen. De vernieuwbouwcommissie – Stef van Leeuwe, Ed van der Kraan, Alex Jaeger, Michel Hol, Sjoerd Ooms, Sjoerd van Hedel, Robin Smith, Thomas Hendry en Gert van Nes – gaat snel met het Sportbedrijf Rotterdam om de tafel om het Programma van Wensen en Programma van Eisen vast te stellen. Uiterlijk 31 december 2022 weten we echt hoe onze stip aan de horizon eruit komt te zien en of 1 juli 2024 haalbaar is.

De ledenvergadering van Steeds Hooger is zeer tevreden met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en de transitievergoeding – €200.000,00 – voor de bestaande opstallen aan de Kanaalweg. Het proces om te komen tot de overeenkomst is niet altijd zonder spanningen verlopen, maar heeft met veel inzet en toewijding van de gemeente Rotterdam en het Sportbedrijf Rotterdam wel geleid tot wederzijds begrip en toename van het vertrouwen. De rol van onze adviseur Gert van Nes – ruim 20 jaar hoofd sportvelden van de gemeente Rotterdam – is hierin van onschatbare waarde geweest. Het cement tussen de stenen en als een vis in het water.