Update gemeentelijk overleg

Maandagavond 29 november jl. hebben we als bestuur een eerste gesprek gevoerd met een werkgroep van de gemeente, naar aanleiding van de brief van de wethouder van 16 november en het rapport ‘Erasmuspad Vernieuwt’. Namens het bestuur waren Sander Vis, Angela Fraikin en Richard Steen aanwezig, en namens het jeugdbestuur Frank Tiel en Michiel Bakker. De gemeente werd vertegenwoordigd door beleidsambtenaren, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam SportSupport. In het gesprek hebben we de gemeente een aantal vragen voorgelegd:

  1. Is de gemeente bereid een onafhankelijke derde aan te stellen om het proces tussen de gemeente en Steeds Hooger te begeleiden?
  2. In welke mate heeft Steeds Hooger zeggenschap over de te ontwerpen opstallen op het Erasmuspad en verkrijgt Steeds Hooger het economisch eigendom over de opstallen?
  3. Welke planning heeft de gemeente voor ogen voor de verhuizing van Steeds Hooger en de vernieuwing van de opstallen op het Erasmuspad?
  4. Is de gemeente bereid om samen met Steeds Hooger te kijken naar het tijdspad van het besluitvormingsproces, mede omdat de ALV van Steeds Hooger moet instemmen met de plannen?
  5. Is de gemeente bereid om afspraken over het te volgen proces vast te leggen in een bestuurlijke overeenkomst?

 

De gemeente gaf in het gesprek aan dat ze in principe open staat voor een onafhankelijke procesbegeleider. De gemeente heeft Steeds Hooger gevraagd een suggestie te doen hiervoor.

Op de overige vragen kon de gemeente geen afdoende antwoord geven. Daarom is afgesproken dat de gemeente de komende weken scenario’s uitwerkt voor de verhuizing naar Erasmuspad, de vernieuwing van de opstallen en de tijdelijke huisvesting.

Met betrekking tot de overdracht van de leden van FC Banlieue gaf de gemeente aan dat dit met name de jeugdleden betreft. De gemeente hecht er namelijk grote waarde aan dat de jeugd in de omliggende wijken de voetbalsport kan blijven bedrijven. De gemeente zal op ons verzoek nog wel nader omschrijven wat ze precies bedoelt met een ‘warme overdracht’ en of de overdacht beperkt is tot de jeugdleden alleen.

We hebben met name aangegeven eerst een realistisch veelomvattend scenario te willen ontvangen, voordat we een ALV kunnen uitschrijven. Wij willen jullie als leden namelijk een heldere keuze kunnen bieden. Zodra wij meer horen, zullen we jullie wederom zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Uiteraard staan wij altijd open voor jullie ideeën en suggesties. Dit kan persoonlijk en anders via de mail naar bestuur@steedshooger.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Steeds Hooger