Voortgangsbericht gemeentelijk overleg

Maandagavond 15 november hebben we als bestuur een gesprek gevoerd met wethouder Eskes over de toekomst van Steeds Hooger. We willen jullie graag over dit gesprek informeren.

In het gesprek deelde de wethouder ons mee dat het college van B&W voornemens is om te besluiten Steeds Hooger uit te plaatsen naar locatie Erasmuspad. Dit is het voormalige terrein van R.K.S.V. Leonidas in Schiebroek en wordt Steeds Hooger de enige bespeler van deze locatie. In dit voorgenomen besluit is de gemeentelijke ambitie dat deze locatie met ingang van het seizoen 22 – 23 al een feit is. Het college is tot dit voorgenomen besluit gekomen omdat ze op termijn knelpunten verwacht als twee verenigingen de locatie Erasmuspad bespelen.

Door de gemeente is wel gevraagd of Steeds Hooger open staat voor leden en vrijwilligers van FC Banlieue. Hier gaan we ons met het jeugdbestuur over beraden en wordt de komende periode benut voor gesprekken om met elkaar tot een eventuele invulling te komen.

De gemeente gaat fors investeren in het gehele complex. De kantine, overige opstallen en de 3 velden worden vervangen of grondig gerenoveerd. Steeds Hooger gaat de komende periode hierover met de gemeente in gesprek. In deze gesprekken wordt o.a. bepaald op welke wijze invulling gegeven kan worden aan onze wensen en de planning van de werkzaamheden.

Het college zal deze week de gemeenteraad via een brief informeren over dit voorgenomen besluit. Ook zal de wethouder in een aparte brief aan Steeds Hooger de vragen beantwoorden die we in september aan haar voorganger hebben gesteld (zie bijlage).

Voordat we tot een besluit gaan komen wordt door het bestuur tijdig een algemene ledenvergadering bijeenroepen. Als vereniging moeten we dan besluiten of we instemmen met het richtinggevend besluit van het college en de wijze waarop de gemeente hier samen met Steeds Hooger invulling aan gaat geven. Hiervoor ontvangen alle leden tijdig een uitnodiging.

Zodra we deze week de brief van de wethouder hebben ontvangen, zullen we jullie nader informeren.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan kun je hiervoor Richard Steen (bestuur@steedshooger.nl) benaderen.

Met vriendelijke groet,

Sander Vis

Voorzitter R.V. & A.V. Steeds Hooger