Houding & gedrag

Het is Steeds Hooger ernst om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en zij hecht
er derhalve veel waarde aan om haar reputatie te verbeteren. Dit betekent dat het goed
gedrag, zowel op als om het veld en in de kantine, niet alleen nastreeft maar zelfs als
voorwaarde stelt aan allen die zich binnen de vereniging (wensen te) bewegen of de club
vertegenwoordigen/supporten. De wijze waarop spelers, trainers, leiders, bestuursleden, niet
spelende leden, donateurs, vrijwilligers én supporters zich namens Steeds Hooger
manifesteren, is bepalend voor de uitstraling van de vereniging.

Agressiviteit, zowel fysiek als verbaal, is derhalve uit den boze. Personen die zich misdragen
of voor eigen rechter spelen en daarmee de naam van Steeds Hooger op welke wijze dan
ook schade toebrengen, worden hier in ieder geval door het bestuur formeel op
aangesproken. De insteek van Steeds Hooger is om positief gedrag te stimuleren om
zodoende negatief gedrag te voorkomen, dit principe wordt door de gehele vereniging heen
toegepast en heeft zonder uitzondering op ieder individu betrekking. Het bestuur van Steeds
Hooger spreekt daarbij ieder individu op zijn eigen verantwoordelijkheden aan, zowel wat
betreft het eigen gedrag als wat betreft het respectvol corrigeren van ontoelaatbaar gedrag
van anderen in de directe omgeving (sociale controle). Als ontoelaatbaar gedrag zich
voordoet zal het individu er door het bestuur direct op worden aangesproken.
Bij minder ernstige voorvallen wordt in principe volstaan met het geven van een schriftelijke
waarschuwing. Bij ernstige voorvallen en recidive zal het bestuur van Steeds Hooger over
gaan tot een tijdelijke schorsing, al dan niet voorwaardelijk en/of betrokkenen voordragen
voor royement. Hieronder zijn een aantal voorbeelden opgesomd, die hierbij gelden als
richtlijn:
– Geen handtastelijkheden en niet schelden op (mede)spelers, (mede)leiders,
tegenstanders, leiders of begeleiding tegenstanders, toeschouwers en (assistent)
scheidsrechters
– Geen onsportief gedrag/spel ten opzichte van tegenstanders
– Laat de scheidsrechter met rust, zowel verbaal als fysiek
– Problemen worden binnenskamers opgelost, niet op of langs het veld en in het bijzijn
van derden
– Kritiek is geen probleem zolang het opbouwend is
– Zorg bij thuiswedstrijden voor een correcte ontvangst van de tegenpartij en andere
externe vertegenwoordigers
– Correct gedrag tijdens en na de wedstrijd. Geef zowel de tegenstander en
scheidsrechter een hand, ongeacht het wedstrijdverloop
– Kleedkamers dienen schoon achtergelaten te worden zowel bij uit- als
thuiswedstrijden
– Blijf met je handen van andermans spullen af
– Overmatig drankgebruik dient te worden vermeden
– In de kantine, kleedkamers en bestuurskamer wordt er niet gerookt, dit gebeurt alleen
buiten
– Voldoe in de gestelde termijn en afgesproken limieten aan je betalingsverplichtingen