Preventie- en integriteitsbeleid

Wie zijn wij?

R.V. & A.V. Steeds Hooger is een Rotterdamse voetbalvereniging met een sterke eigen identiteit en een rijke historie. R.V. & A.V. Steeds Hooger is opgericht op 10 mei 1907 en behoort hiermee tot de 10 oudste voetbalverenigingen van Rotterdam. Ook ruim 110 jaar na de oprichting weet de vereniging het oorspronkelijke karakter van een echte Rotterdamse arbeidersvereniging te behouden. Dit komt onder meer tot uiting in het grote percentage leden dat al lange tijd aan de club verbonden is. De gemoedelijke en positieve sfeer zijn kenmerkend voor de unieke zwart-witte familie die Steeds Hooger heet.

Visie

“Bij R.V. & A.V. Steeds Hooger is ieder individu van harte welkom om de voetbalsport te beoefenen en hebben alle teams een gelijkwaardige positie. We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Hierbij staat het plezier in de sport centraal. Wij zijn een vereniging met een Rotterdamse identiteit, waar iedereen zich kan ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is er absoluut geen plek voor grensoverschrijdend en on-respectvol gedrag. Dit geldt naast de leden ook voor scheidsrechters, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de vereniging. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken, als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen en (het gevoel van) veiligheid te herstellen.”

Wat is veiligheid? Wat is onveiligheid?

Onder onveiligheid verstaan we zowel ervaren grensoverschrijdend gedrag alsook andere vormen van ervaren sociale onveiligheid.

Grensoverschrijdend gedrag

Definitie hiervan is:

Elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, die:

• door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;

• als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;

• plaatsvindt in de context van sport.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan discriminatie, intimidatie, (seksueel) misbruik, pesten, machtsmisbruik maar ook matchfixing en verboden middelengebruik. Op al deze vormen van grensoverschrijdend gedrag heeft dit beleidsplan betrekking.

Veiligheid terrein

Ook de veiligheid van ons sportterrein is van belang. In gesprekken met de gemeente Rotterdam en het Sportbedrijf Rotterdam over vernieuwing van het sportcomplex Erasmuspad staat dit onderwerp dan ook hoog op de agenda. Steeds Hooger streeft naar een sportterrein waar de leden zich veilig voelen door o.a. open fysieke omgeving en voldoende verlichting. Voor de veiligheid van eigendommen van de vereniging en de leden wordt beperkt cameratoezicht ingezet.

Normen en waarden binnen de club

We verwachten van ieder lid is van RV & AV Steeds Hooger en anderen zich op het complex bevinden dat zij:

 1. Respecteert en accepteert de ander en maakt daarin geen enkel onderscheid. 
 2. Houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Scheldt niet en maakt geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 4. Gebruikt geen geweld en neemt geen wapens mee.
 5. Komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 6. Geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 7. Stelt geen ongepaste vragen en maakt geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 8. Helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreekt degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de  jeugdcoördinator, commissielid of bestuur.

Ons complex is van ons allemaal. Wees er daarom zuinig op en zorg, dat het netjes blijft. “Hoe het ook zij, opruimen hoort erbij” staat op de binnenkant van onze kleedmakerdeuren. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 1. Maken we rommel, dan ruimen we het zelf op.
 2. We houden het veld en de kleedkamers netjes schoon tijdens en na de wedstrijd of training.
 3. Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 4. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 5. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
 6. Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 7. De toegang naar het veld in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 8. Matig je snelheid en denk aan de veiligheid van bezoekers van ons complex maar.
 9. Het veld mag enkel en alleen betreden worden door diegene die daar moeten zijn (spelers/scheidsrechter).

Aannamebeleid

Bij de start van het lidmaatschap en begeleiding van de voetbalteams is het van belang om aan de visie omtrent veiligheid ook aandacht te besteden, en indien mogelijk enkele checks te doen

We onderscheiden de volgende categorieën:

 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers
 • Leden

Trainers, begeleiders en vrijwilligers (jeugd en volwassenen)

 1. Indien mogelijk een referentiecheck bij een vorige club
 2. Check in het SI register.
 3. Trainers zijn op de hoogte van de gedragsregels van de club en zijn bereid zich hieraan te houden.
 4. Trainers zijn in het bezit van een verklaring van goed gedrag (VOG).

Leden

 1. Indien mogelijk een referentiecheck bij een vorige club (leden die overstappen van een andere club).
 2. Leden zijn op de hoogte van de gedragsregels van de club en zijn bereid zich hieraan te houden; door ondertekening van het lidmaatschap is hiermee voor akkoord getekend.

Vier ogen principe bij minderjarigen

Het 4-ogen-principe houdt dat er nooit één volwassene alleen met kinderen (minderjarigen) in een afgesloten ruimte is, zoals een kleedkamer of opslagruimte. Ook een trainer of ouder valt hieronder. Wanneer er overleg plaatsvindt in een kleedkamer tijdens een wedstrijd of training zorgt de trainer ervoor dat hij vergezelt wordt door een andere volwassene. Dit kan zijn een trainer, leider, ouder of scheidsrechter.

Afspraken en gedragsregels: bestuurders, trainers en leiders, spelers en vrijwilligers

Voor iedere doelgroep in de sport zijn gedragsregels opgesteld: bestuurder, trainers/leiders en sporter, vrijwilliger, ouders/publiek bij wedstrijden. Een aantal gedragsregels (voor bestuurder en scheidsrechter bijvoorbeeld) zijn al opgesteld door NOC*NSF en zijn te vinden op de website van Centrum Veilige Sport Nederland. Daarnaast heeft R.V. & A.V. Steeds Hooger ook gedragsregels voor trainers, spelers en ouders. Deze zetten we hieronder uiteen per doelgroep.

Bestuurder of andere functionaris:

 • Zorgt voor een veilige omgeving.
 • Handelt altijd in het belang van de vereniging richt zich op het belang van de leden.
 • Handelt zo transparant mogelijk, zodat eenvoudig verantwoording kan worden afgelegd.  
 • Houd zich aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de KNVB.
 • Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop, weegt belangen op correcte wijze, gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en onderbouwt bestuursbesluiten voor begrip voor de gekozen richting.
 • Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling door geen nevenfunctie te vervullen en gaat geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met de functie.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
 • Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines.
 • Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus en spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden.
 • Spant zich in om te werken met integere, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc.
 • Ziet toe op de naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.
 • Bij inschrijving van leden wordt er gevraagd of er toestemming gegeven wordt om foto’s te plaatsen op Social Media. Wanneer het gaat om een minderjarig lid, moeten ouders toestemming geven. Het bestuur ziet erop toe dat er geen foto’s geplaatst worden op social media van leden die daar geen toestemming voor geven/waar geen toestemming voor is gegeven.

Trainers en leiders:

Leider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.

Trainer:

 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met het veld en het wedstrijdmateriaal.
 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.

Verder verwachten wij van trainers en leiders dat zij:

 • Geen alcohol gebruiken en roken tijdens het begeleiden van een team.
 • Voor aanvang van de wedstrijd de doelen op de juiste wijze plaatsen.
 • Indien mogelijk de trainingen van hun team bezoeken.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteren aan de jeugdcoördinator van RV & AV Steeds Hooger of andere vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspeler(s) worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
 • Bij schade aan of vermissing van materiaal contact opnemen met commissie materiaal.

Spelers:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Draagt alleen tijdens de wedstrijden of trainingen het tenue van RV & AV Steeds Hooger,
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters, ook al is de speler het daar niet mee eens.
 • Is zuinig op alle materialen van de club, dus ook op het veld en kleedkamers.
 • Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider of een vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of leider.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

Vrijwilligers:

 • Dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van Steeds Hooger.

Publiek:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd en de training achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

Ouders:

Van ouders wordt ook verwacht dat ze:

 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Er voor zorgen dat zoon of dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon of dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Aanwezig zijn bij de wedstrijd en training van hun minderjarige kinderen.
 • Er op toezien dat zoon of dochter respect heeft voor medespelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, tegenstanders en supporters.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon luistert naar iemands verhaal en helpt diegene zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Hij of zij kan iemand helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook.

Zeker bij zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenscontactpersoon zeer wenselijk en wordt de geboden ondersteuning als prettig ervaren. De vertrouwenscontactpersoon behandelt informatie vertrouwelijk en doet niets zonder medeweten van de betrokkene.

Bij de vereniging is een vertrouwenscontactpersoon aanwezig die aanspreekbaar is voor leden, trainers, vrijwilligers en ouders. Deze vertrouwenscontactpersoon (vrijwilliger) heeft hier een opleiding (bij Centrum Veilige sport) voor gevolgd. We streven ernaar dat er zowel een mannelijk als een vrouwelijk vertrouwenscontactpersoon is. Bij voorkeur is de vertrouwenscontactpersoon zowel doordeweeks als in het weekend regelmatig aanwezig.

Iedereen die betrokken is bij de club kan terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon handelt volgens de vaste richtlijnen voor een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwensperso(o)n(en) worden middels de nieuwsbrief voorgesteld aan alle betrokkenen. Ook hangen er van hen contactgegevens, voorzien van een foto, in de kantine inclusief contactgegevens. Ook dit wordt vermeld in de nieuwsbrief en al de betrokken Whatsapp groepen.

Afspraken bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag of andere gevoelens van onveiligheid

Het is belangrijk dat duidelijk beschreven is hoe we als vereniging omgaan met signalen en meldingen van gedrag dat niet getolereerd wordt. Vooral de vertrouwenscontactpersoon en het bestuur hebben hierin een belangrijke rol, maar ook de melder (degene die melding doet).

Het bestuur van de vereniging is in ieder geval verplicht om melding te maken van een vermoeden van seksuele intimidatie bij het Centrum Veilige Sport (CVSN). Ook trainers/ begeleiders hebben een meldplicht bij een vermoeden van seksuele intimidatie. We verwachten van onze leden dat zij signalen geven en meldingen doen bij grensoverschrijdend gedrag en daarin ook de verantwoordelijkheid nemen.

Vertrouwenscontactpersoon:

Wat te doen bij een melding bij vertrouwenscontactpersoon?

 1. Zorg allereerst voor laagdrempelige opvang en een gesprek met de melder.
 2. Meldt dat je dit signaal meldt bij het bestuurslid zo nodig/gewenst anoniem.
 3. De melder moet zelf de daadwerkelijke melding doen bij een bestuurslid, of bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB of bij CVSN.
 4. Zoek zelf contact met Centrum Veilige Sport om de volgende stappen te bepalen.
 5. Wanneer het gaat om seksuele intimidatie meldt de bestuurder dit bij Centrum Veilige Sport.

Bestuurslid:

Wat te doen bij een melding bij bestuurslid?

 1. Zorg allereerst voor laagdrempelige opvang en een gesprek met de melder.
 2. De melder moet zelf de daadwerkelijke melding doen bij een bestuurslid, bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB of bij CVSN.
 3. Zoek zelf contact met Centrum Veilige Sport om de volgende stappen te bepalen.
 4. Wanneer het gaat om seksuele intimidatie meldt de bestuurder dit bij Centrum Veilige Sport.

Wat te doen bij (het vermoeden van) seksuele intimidatie door trainers/begeleiders?

 1. Meldt dit bij het bestuurslid.